Choď na obsah Choď na menu

Mobilné odborné miesto

img_20210126_142822.jpg

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (ďalej len „RÚVZ NR“), ako orgán príslušný na vydanie
povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15a ods. 1 v spojení s §
11 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
poskytovateľoch“) a podľa § 6 ods. 3 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodol
t a k t o:

COUPE INVEST, s. r. o.
IČO 47220201, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom Zámocká 22, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika,
štatutárny orgán:
konateľ JUDr. Marián Šmida, trvale bytom Cintorínska 1938/4, 92705 Šaľa, Slovenská republika,
povoľuje dňom nasledujúcim po doručení tohto rozhodnutia
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie:
29-47220201-A0001: mobilné odberové miesto
s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, Spoločenský dom Veča, Pribinovo námestie, 92705 Šaľa.

V prevádzke od 3.2.2020.

Otvorené:

Pondelok 9:00-18:00h

Utorok 9:00-18:00h

Streda zatvorené

Štvrtok 9:00-18:00h

Piatok 9:00-18:00h

Sobota 9:00-18:00h

(prestávka od 13.00 do 14.00 hod.)

Kontakt: 0951 606 258

 

Zdroj: REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Nitre.

 

 

Príspevky

PCR TESTOVANIE UŽ AJ VO VEČI

27. 2. 2021

Zdroj Mesto Šaľa

 
Celý príspevok

Odberné miesto Šaľa

11. 2. 2021

 
Celý príspevok

Požiadavka o vyšetrenie

5. 2. 2021

 
Celý príspevok