Choď na obsah Choď na menu

Foto 2019

18. 2. 2019

Čl. V.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

a.   zhromaždenie členov,

b.   správna rada,

c. komisia kultúry,

d.    kontrolór. 

1. Zhromaždenie členov je najvyšším orgánom združenia tvoreným všetkými jeho členmi.

Zvoláva a vedie ho správna rada. Členovia združenia sa na jeho zasadnutí zúčastňujú osobne alebo prostredníctvom na to splnomocneného zástupcu.

2. Zhromaždenie:

a. schvaľuje zmeny stanov,

b. volí a odvoláva predsedu, členov správnej rady a kontrolóra, rozhoduje o zmene počtu členov výkonného a kontrolného orgánu,

c. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu združenia,

d. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

e. rozhoduje o nakladaní s majetkom združenia,

f. rozhoduje o zmene výšky členského príspevku,

g. rozhoduje o zrušení združenia a o spôsobe použitia likvidačného zostatku. 

3. Zhromaždenie členov združenia sa schádza na pravidelnej schôdzi jedenkrát do roka.

 

img_20190216_154125.jpgimg_20190216_154128.jpgimg_20190216_154325.jpg