Choď na obsah Choď na menu
 

Chcem byť členom občianskeho združenia

RADI UVÍTAME AK SA K NÁŠMU ZDRUŽENIU PRIDÁTE A POMOŽETE NÁM K REALIZÁCII NAŠÍCH CIEĽOV A VAŠÍCH NÁPADOV.

Chcem sa stať členom občianskeho združenia VEČANIA

Stanovy združenia: PDF

Online registrácia : Formulár 

Ročný členský príspevok uhradiť na účet:

Bankové spojenie: UniCredit Banka Slovakia, a.s. Šaľa

Číslo účtu: SK2111110000001214599009

Suma: 10,00 EUR 

Variabilný symbol: 2010

Špecifický symbol: 2024

Do poznámky: Meno priezvisko - členský poplatok

Členstvo

1. Členstvo v združení je založené na báze dobrovoľnosti. Členom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov a tiež právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky i v zahraničí.

2. Záujemca o členstvo v občianskom združení musí splniť nasledovné podmienky:

a. zaplatiť členský príspevok v sume ustanovenej týmito stanovami,

b. súhlasiť so stanovami združenia,

c. vyplniť a podpísať členskú prihlášku a doručiť ju správnej rade združenia.

3. Členstvo vzniká doručením podpísanej členskej prihlášky spolu s dokladom o zaplatení členského príspevku v správnej rade. V prípade právnickej osoby túto zastupuje jej štatutárny zástupca, príp. osoba na to splnomocnená štatutárnym orgánom.

Práva a povinnosti členov združenia

1. Člen združenia má právo:

a. podieľať sa na činnosti združenia,

b. voliť a byť volený do orgánov združenia,

c. obracať sa na orgány združenia s námetmi, podnetmi a pripomienkami, sťažnosťami

a žiadať stanovisko,

d. byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach združenia. 

2. Člen združenia je povinný:

a. dodržiavať stanovy združenia,

b. aktívne pomáhať pri plnení cieľov a organizácii činnosti združenia,

c. pomáhať orgánom združenia, a to podľa svojich možností a schopností

d. platiť členské príspevky,

e. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,

f. správať sa v občianskom živote podľa zásad morálky, spoločenskej etiky. 

Čl. V.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

a.   zhromaždenie členov,

b.   správna rada,

c. komisia kultúry,

d.    kontrolór. 

1. Zhromaždenie členov je najvyšším orgánom združenia tvoreným všetkými jeho členmi.

Zvoláva a vedie ho správna rada. Členovia združenia sa na jeho zasadnutí zúčastňujú osobne alebo prostredníctvom na to splnomocneného zástupcu.

2. Zhromaždenie:

a. schvaľuje zmeny stanov,

b. volí a odvoláva predsedu, členov správnej rady a kontrolóra, rozhoduje o zmene počtu členov výkonného a kontrolného orgánu,

c. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu združenia,

d. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

e. rozhoduje o nakladaní s majetkom združenia,

f. rozhoduje o zmene výšky členského príspevku,

g. rozhoduje o zrušení združenia a o spôsobe použitia likvidačného zostatku. 

3. Zhromaždenie členov združenia sa schádza na pravidelnej schôdzi jedenkrát do roka.

deluxe1-1-2.jpg