Choď na obsah Choď na menu
 

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU -0 RODINNÉ DOMY

PRAVIDLÁ NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM NA ÚZEMÍ MESTA ŠAĽA 
                  PRE RODINNÉ DOMY
KUKA NÁDOBY od RD sa vyvážajú 1 x týždenne.
Nádoby je potrebné vyložiť v deň vývozu najneskôr do 7,00 hod., 
alebo večer pred vývozom
 
VÝVOZNÉ DNI:
Veča -  podľa uvedeného harmonogramu
Šaľa - podľa uvedeného harmonogramu
 
TRIEDENÉ ZLOŽKY 
              (PAPIER, PLASTY, SKLO,  KOVY, VKM *)
 
zbierajú sa do vriec podľa zberového kalendára – (viď posledná strana letáčika)
Žlté vrece - slúži na zber plastov, kovových a VKM * obalov
Modré vrece – slúži na zber   papiera
Zelené vrece – slúži na zber  skla 
Vrecia je potrebné vyložiť v deň vývozu najneskôr do 7,00 hod. alebo večer pred vývozom
 
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD 
 
BRO (tzv. zelený odpad) sa umiestňuje v deň zberu pred rodinný dom. Konáre je potrebné postrihať a poviazať, bylinný odpad uložiť do vriec, košíkov, debničiek- pri zbere budú vysypané a vrátené. Max. váha jednej nádoby resp. zviazaných konárov je 25 kg.
BRO sa odváža v sezóne 1 x týždenne:
vo Veči v piatok - odpad vyložiť najneskôr do 15,00 hod.  
v Šali v sobotu - odpad vyložiť najneskôr do 9,00 hod.     
ZBER STARÉHO ŠATSTVA A OBUVI
Špeciálne kontajnery na zber šatstva a obuvi sú rozmiestnené:  
1.za budovou Okresného úradu Šaľa; 2.oproti OC Olympia; 3.dva kontajnery  pri moste; 4.Dolná ulica pri stanovišti kontajnerov; 5.Dolná ulica – pred budovou bývalých technických služieb; 6.pred COV Veča; 7.vedľa autobusovej zastávky pri kostole vo  Veči; 8.pred ZŠ Hollého na stanovišti kontajnerov
ZBER DROBNÉHO ELEKTROODPADU
 Červené  kontajnery na zber drobného elektroodpadu do rozmerov 30x50 cm a batérií sú na: 
1. Dóžova ul. - pred reštauráciou Corgoň vedľa kultúrneho strediska; 2. Hollého 36 -  pred ZŠ Hollého; 3. Hollého ulica -  oproti predajni MIK; 4. Ulica SNP -  pri moste; 5. Vajanského ulica -  za činžiakom na Hornej ulici; 6. Novomeského ulica; 7. B. Němcovej - stojisko vedľa kruhového objazdu;                    8. Kukučínova ulica - stojisko pri kotolni MENERT; 9. Mostová ulica - pletivové  stojisko
ČO PATRÍ DO TRIEDENÉHO ODPADU 
PLASTY, KOVOVÉ OBALY, VKM*
Čo sa zbiera ?
PLASTY: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov, rôzne plastové nádobky, a hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, poháriky z automatov, penový polystyrén.
KOVY: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečka, hliníkové obaly, kovové viečka, klince, sponky, spinky, špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče, zámky, konzervy (z hotových jedál, paštét, kompótov, krmiva pre zvieratá), oceľové plechovky z nápojov, ventily, kovové obaly z potravín,(konzervy a plechovky je potrebné pred odovzdaním zbaviť zvyškov jedál a vypláchnuť)
VKM * tzv. TETRAPAKY: vypláchnuté, čisté
Medzi zbierané odpady nepatria:
Všetky uvedené obaly a odpady znečistené chemikáliami a olejmi,  hrubo znečistené zeminou, farbami, potravinami, podlahové krytiny, guma, molitan a pod. 
PAPIER A LEPENKA
Čo sa zbiera ?
PAPIER: noviny, časopisy, zošity, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Medzi zberový papier nepatrí:
voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapak), plastové obaly a pod.
SKLO
Čo sa zbiera ?
SKLO: fľaše, nádoby, obaly a premety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Medzi zberové sklo nepatrí:
vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami), autosklo a pod.
 
Poznámka: VKM obaly* - viacvrstvové kombinované materiály, tzv. TETRA PACK-ové obaly
 
Dostupné zberné dvory v meste Šaľa
ZBERNÝ  DVOR  na Ul. Fr. Kráľa (pri kotolni)
prevádzkové hodiny: PO - PI: 9,00 – 17,00; SO: 8,00 – 14,00 hod.
     /Obedná prestávka: 12:00 – 12:30 hod./
Aké odpady sem môžete doviezť ?                       
 drevený odpad (dosky, staré lavičky, staré dvere, starý nábytok a i.) sklo a sklené obaly; papier a papierové obaly; plasty a plastové obaly (PET fľaše,kvetináče, ramienka, koše na odpadky, rôzne misky, police, zásuvky do chladničiek, podnosy, hračky, hadice na polievanie- /nie pretkávané/, prepravky na zeleninu, plastový záhradný nábytok, fólie a i.); textilné odpady (sedačky, staré koberce), elektroodpady z domácností (televízory, rádiá, chladničky, mrazničky, počítače, telefóny, žiarivky, vysávače, mixéry, sušiče a iné drobné elektrospotrebiče) a staré jedlé oleje a tuky z domácností v uzavretých nádobách (nie motorové a mazacie oleje a tuky). 
Drobný stavebný odpad je po odvážení spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. 
Na zbernom dvore NIE JE možné odovzdať pneumatiky.
 
ZBERNÝ DVOR NEBEZPEČNÝCH ODPADOV 
v sídle spoločnosti SPEKO Šaľa s.r.o. na Diakovskej č. 6
prevádzkové hodiny:   PO-PI v čase od 7,30 do 14,30 hod.
 
Aké odpady sem môžete doviezť ?    
elektroodpady z domácností (televízory, rádiá, chladničky, mrazničky, počítače, tlačiarne, tlačiarenské farby, telefóny, žiarivky, vysávače, mixéry, sušiče a iné drobné elektrospotrebiče a iné), staré  motorové a mazacie oleje a tuky, staré farby, obaly od farieb, batérie a iné odpady z domácností s nebezpečnými vlastnosťami.  
 
JEDLÉ OLEJE A TUKY 
môžete odovzdať: do špeciálneho kontajnera na čerpacej stanici SLOVNAFT na Nitrianskej ulici,  na Zbernom dvore na ul. F. Kráľa, aj počas mobilného zberu ktorý sa zabezpečuje v podľa potreby, minimálne 4x do roka
Z B E R   P N E U M A T Í K 
zberným miestom pre pneumatiky sú všetci distribútori pneumatík (všetky servisy a predajcovia pneumatík ako aj tí, ktorí vykonávajú výmenu pneumatík bez ich predaja). Spätný odber pneumatík je bezplatný a staré pneumatiky je potrebné doviesť povinným osobám uvedeným vyššie. V zmysle zákona sú tieto subjekty povinné odobrať pneumatiky bez viazanosti na kúpu novej pneumatiky. 
 
 
ZBERŇA DRUHOTNÝCH SUROVÍN
KBZ, s.r.o., Diakovská cesta, Šaľa
Výkup druhotných surovín
Tel.: 0911911 588
 
Aké odpady sem môžete doviezť ? 
farebné a železné kovy
 
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Mesto Šaľa 
 Tu si stiahnite: Harmonogram 2023
 
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD Zbytkový komunálny odpad z domácností po vytriedení odpadov.
Nepatrí sem: Objemný odpad, stavebný odpad, triedený odpad,  nebezpečný odpad, bioologický odpad a horúci popol !!!
 
VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD Jarný a jesenný zber - Podľa nahlásenia obce
Pristavenie kontajnera vždy na 3 dni ( piatok pristavenie, vývoz kontajnerov v pondelok ) podľa dohody 2 x ročne
 
ZMESOVÉ PLASTY, VKM A KOVY Pravidelný zber na mesačnej báze z domácností z nádob.
Patria sem plasty, kovové obaly od potravín a nápojov a viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky)
 
PAPIER A LEPENKA Zber z domácností na základe harmonogramu
 
SKLO Zber z domácností na základe harmonogramu
 
ELEKTROODPAD
 
To, že ochrana životného prostredia sa vypláca, vieme všetci. 
V spolupráci s nami sa určite vyplatí aj Vám.
 
 
 
TRIEDENÉ ZLOŽKY ODPADU: PAPIER, SKLO, PLASTY a KOVY
 
 
Triedený odpad: PAPIER a LEPENKA Zber odpadu na základe harmonogramu z domácností.
–  Obalové a neobalové materiály z papiera a lepenky,
patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
nepatria sem: voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapak), plastové obaly a pod.
 
Triedený odpad: SKLO Zber odpadu do 1100 litrových nádob na zberných stanovištiach v obci.
– Obalové a neobalové materiály zo skla,
patria sem: fľaše, nádoby, obaly a premety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami).
 
Triedený odpad: PLASTY: Zber odpadu na základe harmonogramu z domácností.
– Obalové a neobalové materiály z plastov, viacvrstvové kombinované obaly (tetrapak)
patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov, rôzne plastové nádobky, a hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, poháriky z automatov, penový polystyrén.
nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi,  hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
 
Triedený odpad: KOVY: Zber odpadu na základe harmonogramu z domácností spolu s plastami a VKM
– Obalové a neobalové materiály z kovov,
patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečka, hliníkové obaly, kovové viečka, klince, sponky, spinky, špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče, zámky, konzervy (z hotových jedál, paštét, kompótov, krmiva pre zvieratá), oceľové plechovky z nápojov, ventily, kovové obaly z potravín,(konzervy a plechovky je potrebné pred odovzdaním zbaviť zvyškov jedál a vypláchnuť)
nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
 
Poznámka: 
V prípade otázok týkajúcich sa odpadového hospodárstva kontaktujte pracovníkov Oddelenia stratégie a komunálnych činností 
Mesta Šaľa na tel. č.: 031/7705981
 

Príspevky

2024

3. 1. 2024