Choď na obsah Choď na menu
 

Školstvo

Web:

logo-msvvas-sr_bez_okrajov_web.gif

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky

Spojená škola, Nivy2

1. 9. 7967

V roku 1976 za prítomnosti námestníka Ministerstva práce a socialných vecí Ing.Kozára,zástupcu KV KSS s.Brezníka, ako i zástupcov GR Slovchémia, ONV v Galante, MsVKSS a MsNV, dodávatelóv a projektantov uskutočnil sa v piatok dňa 29.Septembra slávnostný akt kladenia základného kameňa nového Odborného učilištá pri n.p.Duslo Šaľa. Slávnostného aktu sa zúčastnil i pedagogickí pracovníci a takmer 600 učňov. Slávnostným rečníkom bol riaditeĺ podniku s. Ing Stefan Urban. Po dokončení I.etapy výstavby Odborného učilišťa v Šalio-Veči v hodnote 35 miliónov Kčs sa zároveň zahájila II.etapa.V učilišti sa bude odborne školioť vyše 1000 žiakov pre závod Duslo Šaĺa.

S organizačnými zložkami:
Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
Obchodná akadémia – Kereskedelmi akadémia, Nivy 2, Šaľa
Stredná odborná škola, Nivy 2, Šaľa

 

Základná škola Jána Hollého

1. 9. 1991

Škola začala svoju činnosť v školskom roku 1991/1992. V roku 1993 nadobudla štatút právneho subjektu ako prvá v meste Šaľa. V roku 2000 bol škole prepožičaný čestný názov „ZŠ Jána Hollého Šaľa“. Umiestnená je v mestskej časti Veča ako škola pavilónového typu.

 Základná škola Jána Hollého je plnoorganizovanou školou  s 25 klasickými učebňami, 10 odbornými učebňami a 2 telocvičňami. Súčasťou je posilňovňa a multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a tartanovou dráhou, športové ihrisko s betónovým povrchom pre hádzanú a basketbal. Areál je zabezpečený  kamerovým systémom.
Učitelia majú k dispozícii 25 kabinetov a zborovňu. Žiaci využívajú knižnicu, cvičnú kuchynku, tri triedy s výpočtovou technikou a štyri  oddelenia   školského klubu detí  v samostatných  priestoroch. 
 
Profilácia a zameranie školy
Charakteristika školského vzdelávacieho programu „Cesty“ do sveta poznania
Základná škola Jána Hollého sa od začiatku profiluje na otvorenú školu v oblasti záujmových aktivít a v oblasti telesnej výchovy a športu so zameraním na hádzanú, futbal a športovú streľbu.
Škola sa ďalej zameriava na vyučovanie cudzích jazykov už na I. stupni ZŠ, na posilnenie výučby slovenského jazyka a literatúry, matematiky, informatiky a informatickej výchovy, fyziky, geografie, biológie a dejepisu. Veľký dôraz sa kladie na prácu so žiakmi s poruchami učenia, na popoludňajšiu záujmovú činnosť a získavanie žiakov pre aktívnu prácu v čase voľna so snahou odbúravať negatívne javy z vonkajšieho prostredia.  
Škola  bude pokračovať v zavádzaní nových, efektívnych metód a foriem vyučovania, pokračovať v ďalšom vzdelávaní učiteľov a to hlavne v oblasti edukačných zručností.
 

Materská škola, Hollého 40

1. 9. 1987

1987 - V tomto roku bola materská škola kolaudovaná, v septembri po prvýkrát otvorila svoje brány pre deti predškolského veku, ako spoločné zariadenie Materská škola s jasľami.

2000 - Materská škola bola zaradená do siete škôl podporujúcich zdravie.

2003 - Materskej škole bola priznaná právna subjektivita.

2006 - Materská škola ako prvá z okresu Šaľa realizovala otvorenú hodinu z literárnej gramotnosti pre učiteľky z okresov Nové Zámky, Hurbanovo a Galanta

2008 - Materská škola vyhrala 1. miesto v krajskom kole projektu "Bezpečná komunita" so svojím školskárskym leporelom, získala šek v hodnote 20000,- Sk na nákup športových potrieb.

2008 - Materská škola bola zákonom NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zaradená do sústavy škôl ako škola zabespečujúca predprimárne vzdelávanie ISCED 0.

2009 -1. elokovaná trieda v ZŠ Hollého

2010 - Celková rekonštrukcia materskej školy

2011 - 2. elokovaná trieda v ZŠ Hollého

 

Základná škola s materskou školou, Bernolákova 1,

1. 9. 1967

Základná škola sa nachádza na periférii mestskej časti Šaľa – Veča, v tichom a veľmi príjemnom prostredí plnom zelene. Poskytuje kultúrne, izolované a bezpečné prostredie pre žiakov. Prvýkrát otvorila svoje brány v septembri roku 1967. V súčasnosti ju tvorí hlavná budova s učebňami, telocvičňa, školská jedáleň, dielne, skleník a priestranný areál určený na oddych a šport. Areál predstavuje veľký a účelne rozložený priestor s kultivovaným parkovým porastom. Poskytuje žiakom možnosti v uplatnení svojich schopností a nadania v oblasti vedy, techniky, umenia aj športu. Na šport je určená telocvičňa s horolezeckou stenou, futbalové ihrisko, tréningové plochy na atletiku, hádzanú, volejbal, pozemný hokej a tenisový kurt. Ihrisko s mantinelmi slúži v zimnom období ako prírodná ľadová plocha. Areál využíva aj široká verejnosť počas celého roka.

Dlhodobo sa zameriavame na rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Naši žiaci sa zapájajú do rôznych vedomostných, umeleckých a športových súťaží. Dosahujú výsledky na ktoré sme hrdí.

Škola je zapojená do národného projektu „ Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ . V oblasti vyučovania technickej výchovy sa škola snaží poskytnúť žiakom základné vedomosti a tiež zručnosti pri práci s materiálom v dielňach a tým rozšíriť možnosti štúdia aj v školách s technickým zameraním a následné lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Škola sa zameriava aj na vyučovanie informatiky. Prehĺbením zručností v práci s počítačom a inou digitálnou technikou je sledované rozšírenie možností uplatnenia sa žiakov v rôznych typoch škôl.

Zapojením sa do národného projektu PRINED – PRojekt INkluzívnej Edukácie, má škola za úlohu výrazne podporiť inkluzívne prostredie. Je vytvorený tím, ktorý pozostáva z pedagógov a odborných zamestnancov. Cieľom je zaujímavou formou udržať deti čo najdlhšie v škole a umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň. Venovať sa aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska. Majú možnosť pracovať v krúžkoch zameraných na prírodné vedy, šport a umenie. Starajú sa nielen o školský areál, ale zveľaďujú aj životné prostredie vo svojom okolí. V spolupráci so šachovým oddielom TJ Slovan Duslo Šaľa pracuje šachový krúžok. V rámci regionálnej výchovy vedieme žiakov k poznaniu histórie, súčasnosti, tradícií a kultúrneho bohatstva nášho regiónu.

Získané vedomosti a zručnosti prezentujú pri práci na rôznych projektoch. Organizujeme Dni otvorených dverí, Športové soboty, Akadémie, Karneval na ľade, Fašiangy a pracujeme na rôznych triednych a mimoškolských projektoch zameraných na významné udalosti.

Sme školou rodinného typu. Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život. Našim mottom je myšlienka Dona Miguela Angela Ruiza: „Robme všetko, ako najlepšie vieme.“ Preto všetku činnosť smerom k žiakom, rodičom a širokej verejnosti smerujeme k tomu, aby každý našiel svoje miesto, aby každý zažil pocit úspechu a aby každý priložil ak nie ruku, tak aspoň prst k spoločnému dielu.

 

Novú materskú školu od septembra 2015 slávnostne otvorili.

Materská škola na Bernolákovej ulici vo Veči čaká od 2. septembra na svoje prvé ratolesti. Tri triedy, ktoré vznikli v budove základnej školy, sú už naplnené. Jedna z tried je špeciálna, navštevovať ju bude šesť detí s autizmom. V dvoch bežných triedach s kapacitou 40 detí budú aj dve integrované. 


Rekonštrukčné práce prebiehali v budove a v areáli materskej školy počas celého leta. Riaditeľka základnej školy, Janka Tóthová, vo svojom príhovore, počas slávnostného otvorenia, ďakovala vedeniu mesta Šaľa, poslancom, sponzorom a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, za pomoc k vzniku tohto zariadenia. „Robme všetko ako najlepšie vieme – to je mottom našej školy a vďaka ľuďom s dobrým srdcom sa nám podarilo náš projekt zrealizovať. Vážime si ich pomoc, patrí im za to veľká vďaka,“ povedala riaditeľka základnej školy, Janka Tóthová. Zdôraznila, že škola je rodinného typu a verí, že materská škola sa stane súčasťou ich veľkej rodiny. Slova sa následne ujal primátor mesta, Jozef Belický, ktorý netajil radosť a nadšenie z otvorenia novej škôlky. „Táto škôlka začala svoju históriu niekedy pred rokmi, kedy sa uvažovalo, ako naložiť s budovou, kde systematicky ubúdalo školopovinných detí. Ako ju zachrániť, oživiť, aj udržať? Jedným z riešení bolo vytvoriť predškolské zariadenie. Našlo sa niekoľko nadšencov v zastupiteľstve, v škole, v meste, ktorí na tom začali intenzívne pracovať. Myslím, že sa to podarilo úplne excelentne. Je to aj vďaka tým, ktorí vo svojom voľnom čase dokázali myslieť na to, čo tu ešte zlepšiť. Investovali sem ohromné množstvo energie, pri ktorej sa tie peniaze, ktoré do toho boli dané, zdajú ako nič. Za tým všetkým sú ľudia,“ povedal primátor mesta, Jozef Belický. V závere príhovoru primátor zaželal všetkým učiteľom, rodičom a deťom veľa radosti a úspechov. 
Riaditeľka základnej školy a riaditeľka materskej školy, Katarína Zimmermann spolu s primátorom mesta slávnostne prestrihli pásku. Nasledovala prehliadka priestorov, počas ktorej si tí najmenší návštevníci vyskúšali aj nové hračky a pomôcky.

Súčasťou materskej školy je aj vynovený dvor. Okrem šmýkačiek, pieskoviska, lavičiek či fontánky vzniklo v areáli ešte niečo. Ako sám tvorca povedal, „Tie stromy už odumierajú, ale ešte chvíľku budú robiť radosť niekomu. Človek sa pokúša odbaliť, vybaliť to, čo príroda stvorí.“ Takto opisuje svoju tvorbu rezbár, František Celeng. Stromom, ktoré boli odsúdené na výrez, vdýchol nový život. Vďaka jeho obetavosti tak pribudne na dvore niekoľko prírodných výtvorov. Prvý znázorňuje Johna Lennona. Dielo už dokončil, pracoval na ňom celkovo 10 hodín. „Je úžasný, robí to pre radosť, z dobrej duše. Veľká vďaka. Ja by som bola veľmi rada, keby raz niečo takéto robil a my by sme okolo neho sedeli. Možno sa u niektorého z tých detí niečo aj prebudí,“ neskrývala radosť riaditeľka základnej školy, Janka Tóthová. V areáli je ďalších 6-7 „adeptov“, pán Celeng už má predstavu, čo z niektorých vytvorí. „Z jedného nízkeho stromu bude trpaslík. Sú tu aj tri stromy vedľa seba, z toho budú ceruzky. Sú pri bráne, bude to ako symbol školy,“ prezradil nám rezbár. Poznať ho môžete aj z celoslovenskej súťaže Region Art a svoju prácu predviedol aj v Dome ľudového bývanie počas Jarmoku tradičných remesiel. 

Materská škola na ulici Bernolákovej v Šali-Veči je jedinečná tým, že poskytne starostlivosť aj šiestim deťom s autizmom. Šaľa sa tak stala jedinou samosprávou na Slovensku, ktorá zriadila a financuje triedu pre autistické deti.

zdroj: Mesto Šaľa