Choď na obsah Choď na menu
 

Denné centrum seniorov č.3

Denné centrum (Klub dôchodcov) č. 3

927 05 ŠAĽA - Veča, Narcisová ul. 19 
predsedníčka samosprávy Iveta Hučková
e-mail: dcs3@sala.sk
tel.: +421 31 3812868

 

Prehľad poskytovaných služieb a zariadení

DENNÉ CENTRUM (KLUB DÔCHODCOV) Č. 1, HORNÁ UL.

DENNÉ CENTRUM (KLUB DÔCHODCOV) Č. 2, KRÁĽOVSKÁ UL.
DENNÉ CENTRUM (KLUB DÔCHODCOV) Č. 3, MS. ČASŤ VEČA
DENNÉ CENTRUM (KLUB) ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV

V týchto zariadeniach sa vytvárajú podmienky pre záujmovú, kultúrnu a spoločenskú činnosť a pre udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.

DETSKÉ JASLE
Poskytujú denné zaopatrenie deťom od 6 mesiacov do 3 rokov veku a tiež krátkodobú opatrovateľskú službu pre deti do 6 rokov, o ktoré sa rodičia z rôznych príčin nemôžu postarať v pracovných dňoch v čase od 6.30 do 17.00 hodiny.

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
Poskytuje dennú starostlivosť klientom s vážnym zdravotným postihnutím vyžadujúcim osobitnú starostlivosť. V domove je zriadené elokované pracovisko Špeciálnej školy v Šali zabezpečujúce výchovnú a vzdelávaciu prácu s deťmi.

DOM S OPATROVATEĽSKOU SLUŽBOU, UL. V. ŠROBÁRA
CENTRUM OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, MESTSKÁ ČASŤ VEČA

Poskytujú opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím.

JEDÁLEŇ PRI ZPS
V jedálni sa zabezpečuje príprava celodennej stravy pre klientov ZPS, DSS a DJ a tiež príprava diétnej stravy pre diabetikov.

NOCĽAHÁREŇ
Poskytuje nocľah - ubytovanie počas noci, sociálne poradenstvo a vytvára podmienky nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
 

 

Poskytuje sociálnu služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorou je jej ohrozenie sociálnym vylúčením alebo obmedzenie schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy najmä:
a)      z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, 
b)      pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,

c)      pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTIACH
Je určená občanom odkázaným na pomoc inej osoby v prípadoch, ak týmto občanom nemôže pomoc zabezpečiť rodina. Služba je poskytovaná v domácnostiach občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontaktu so spoločenským prostredím.


PRÁČOVŇA 
pri Dome s opatrovateľskou službou, Ul. V. Šrobára. Zabezpečuje pranie a žehlenie prádla a osobnej bielizne opatrovaných klientov.


ÚTULOK
Slúži na zabezpečenie ubytovania a poradenstvo pre občanov bez prístrešia, ktorí sú v hmotnej núdzi.

ZARIADENIE PRE SENIOROV (DOMOV DÔCHODCOV)
Zabezpečuje nevyhnutnú komplexnú starostlivosť spočívajúcu v poskytovaní stravovania, bývania a zaopatrenia klientom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, klientom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú sústavnú starostlivosť inej osoby alebo poskytovanie starostlivosti v domove potrebujú z iných vážnych dôvodov. Cieľom je vytvoriť prostredie simulujúce domov, so zachovaním maximálneho súkromia klientov, podnecovaním k zachovaniu ich psychického a fyzického zdravia. K uvedenému prispieva i ďalšia starostlivosť spočívajúca v poskytovaní poradenstva, organizovaní záujmovej, kultúrnej a rehabilitačnej činnosti.

RIADITEĽSTVO OSS
Činnosť všetkých zariadení zastrešuje Riaditeľstvo Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa. Táto organizačná zložka rieši zmluvné vzťahy s klientmi, poskytuje ekonomický, účtovný a personálny servis pre jednotlivé zariadenia sociálnych služieb, zabezpečuje údržbu objektov a vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu.

Riaditeľstvo OSS


Horná ul. 11 927 01 ŠAĽA
e-mail: oss@sala.sk web: www.oss.sala.sk 
tel.:  +421 31 7706084   +421 31 7702988 
fax:  +421 31 7014112 
mobil: 0917 384 901 
Štatutárny orgán - riaditeľ 
Riaditeľ: Dr. Ľubor Gáll 
e-mail lgall@sala.sk 
Ekonómka: Mária Kurz 
e-mail mkurz@sala.sk 
Personalistka: Oľga Sýkorová 
e-mail osykorova@sala.sk 
Sociálna pracovníčka - starostlivosť o seniorov - Mgr. Vlasta Vargová 
e-mail vvargova@sala.sk 
Sociálna pracovníčka: Mgr. Andrea Kováčová 
e-mail akovacova@sala.sk 
Vnútorná prevádzka: Michaela Vargová 
e-mail mvargova@sala.sk

Dokumenty:

Výročná správa 2017 (pdf - 6284 KB)

 

Príspevky

DEŇ MATIEK VO VEČIANSKOM CENTRE SENIOROV

19. 5. 2023

f71683f.jpg

 

VEČIANSKI SENIORI SA NALADILI NA VIANOCE

15. 12. 2022

Zdroj Mesto Šaľa 

 

Mesiac úcty k starším vo Veči

25. 10. 2021

Zdroj Mesto Šaľa

 

Úcta k starším

22. 10. 2019

 

DEŇ MATIEK OSLÁVILI AJ SENIORKY VO VEČI

15. 5. 2019

 

POSEDENIE POD JEDLIČKOU

19. 12. 2018

 

KLUB VEČIANKA ZDRUŽUJE 35 ROKOV

26. 10. 2018