Choď na obsah Choď na menu
 

2014

1. 1. 2014

Zasadnutie MsZ v Šali,

Vývoj rizík rozpočtu k 31. máju 2014

Zlepšenie technických vlastností budovy ZŠ Jána Hollého Šaľa-Veča;

V ďalej časti programu boli prerokované a schválené nasledovné VZN:

VZN č. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa-Veča;

Oznámenie výsledkov voľby primátora mesta, volieb do Mestského zastupiteľstva v Šali

III. OBVOD – ŠAĽA-VEČA

PETER JAROŠ

MAREK MOLNÁR

MICHAEL ANGELOV

MILOŠ REHÁK

VLADIMÍR VICENA

IVAN KOVÁČ

PETER ANDRÁŠI

Občianske združenia (OZ)

Uţ niekoľko rokov aj v našom meste dochádza k dobrovoľnému zdruţovaniu občanov so zámerom dosiahnuť určitý spoločný cieľ, splniť konkrétnu úlohu, pomôcť mestu a občanom mesta. Mnohé zo zdruţení patrili k aktívnym aj v roku 2014.

OZ Večania sa zameriava na rozvíjanie kultúrno-spoločenského ţivota občanov v mestskej časti Šaľa-Veča – koncerty, slávnosti, zábavy, výročia, besedy o histórii, výlety;

 

Kultúrno-spoločenská činnosť 2014

Veča – Fest

V dňoch 16.-18. mája 2014 ţila mestská časť Šaľa-Veča kultúrou. OZ Večania zorganizovalo v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Šaľa večiansky festival VEČA FEST, ročník 2014. V trojdňovom kultúrno-spoločenskom podujatí išlo o propagáciu a popularizáciu práce folklórnych súborov, priblíţenie sa verejnosti a oţivenie tradičnej ľudovej kultúry.

1. deň: Vystúpenia folklórnych súborov – spevy a tance;

2. deň: Koncert kapiel, tance;

3. deň: Ľudová hudba, spev, tanec, ľudová veselica;

kultúrne leto 2014

Sprievodné akcie v podobe hier, tancov, tvorivých dielní, pripravili aj v kultúrnych centrách – SD Veča, Večierka, Dom ľudového bývania.

Mesiac úcty k starším

Občianske zdruţenie Večania pozdravilo a poďakovalo sa starším za súčasný krajší ţivot v Spoločenskom dome vo Veči.

Futbal III.A – Veča

Futbalisti Veče súťaţili v ročníku 2013/2014 v III.A triede Ni-Ša, kde bolo zaregistrovaných 12 klubov. Počas celého ročníka si udrţiavali popredné miesto a v novom ročníku 2014/2015 boli zaradení do II.A TRIEDY Ni-Ša, kde je registrovaných 14 klubov. Jesennú časť súťaţe otvorili 16. augusta a ukončili 8. novembra 2014 13. kolom. V tabuľke sú na druhom mieste za Svätoplukovom pred Rumanovou.

Halový futbal

Halové majstrovstvá okresu Šaľa – Pohár firmy TIBI – 14. ročník

Podujatie sa uskutočnilo 4. januára 2014 v hale Spojenej školy v Šali-Veči pri účasti 11 futbalových klubov okresu.

Organizátor podujatia: FK KFC TIBI Horná Kráľová

Šaľu reprezentovali: FK Šaľa – starší ţiaci a FK Šaľa-Veča.

Šaľania postúpili do štvrťfinále a v ďalšom postupe ich zastavil Močenok a Horná Kráľová. Pohár a titul majstra získal FK Kráľová nad Váhom pred FK Močenok a FK Horná Kráľová.

Vianočný halový futbalový turnaj

Športová hala na vianočnom podujatí privítala futbalistov zo šiestich klubov regiónu. Najúspešnejšie si viedli účastníci druhej ligy ŠKF Sereď, ktorí sa stali víťazmi turnaja pred FK Veča, FK Diakovce, FK Slovan Duslo Šaľa – st.dorast, FK Gáň a FC Sudi (družstvo zložené z rozhodcov).