Choď na obsah Choď na menu
 

ROK 1990 - 1999

1. 1. 1990

 Osobitné pripomienky občanov mestskej časti Veča:

- Vo Veči zriadiť do nových volieb Obvodný národný výbor, s podpredsedom z Veče.
- Vyriešiť otázku obchvatu cesty.
- Urýchliť dokončenie výstavby novej 24-triednej základnej školy.
- Dokončiť stavbu nákupného strediska na sídlisku vo Veči do konca roku 1990.
- Vyčleniť niektoré byty vo Veči pre zriadenie materskej škôlky a detských jasiel.
- Urýchlene zriadiť vo Veči dočasné zdravotné stredisko a obvodnú detskú ambulanciu.
- Zrušiť plánovanú odbočku z hlavnej cesty na SOUCH a presmerovať premávku
povedľa OSC a časť ulice Nivy.
Vysadiť zeleň na sídlisku vo Veči a zabezpečiť upratovanie verejných priestranstiev v celej Veči.
- Premenovať sídlisko Májového povstania českého ľudu.
- Zabezpečiť monitorovanie ovzdušia vo Veči.
- Urýchliť budovanie kanalizácie jednotlivých ulíc s napojením na hlavnú kanalizačnú trasu do konca roku 1990.
Riešiť autobusovú dopravu na sídl. Veča, ktorá nezodpovedá nárastu obyvateľov tohto sídliska.
Ustanovenie mestských výborov Osobitné postavenie má Mestský výbor č.4 pre mestskú časť Šaľa - Veča, ktorý bol ustanovený dňa 14. 2. 1991 a ktorého zloženie bolo schválené z nasledujúcich poslancov:
Predseda MV: Eduard Šalling
Podpredseda MV: František Adam
Sekretárka: Zuzana Valeková
Členovia: Michal Vrbovský Ladislav Jaroš
Júlia Hanková Ing. Ivan Kováč
MUDr. Svätozár Hikkel Oliver Ferencei
Mgr. Alena JaššováMUDr. Ján Slyško
Nové mená našich ulíc
starý názov ulice            Nový názov ulice
Šteinerova                      Nitrianska
Engelsa                           Slnečná
K.Marxa                          Cintorínska
Malinovského                  Narcisova
Priestor pred nákupným stred. a kostolom v Mestskej časti Veča           Pribinovo námestie
Ulice v mestskej časti Veča, ktoré sa ešte teraz budujú Úzka, Priečna, Trnovecká, Nová
Úspešne sa dokončila výstavba kanalizácie v mestskej časti Veča,
        V roku 1993 sme si pripomenuli 880.výročie prvej písomnej zmienky o Veči. Pri tejto príležitosti boli uskutočnené rôzne podujatia, ktoré pripomenuli obyvateľom tejto časti nášho mesta bohatú históriu, pôvodnú identitu obce ako aj jej novodobú históriu. K tomuto výročiu vydalo naše mesto aj prvú cennú historickú publikáciu v náklade 200 výtlačkov, o ktorej sa zmienime v nasledujúcich stranách našej kroniky.
Cenná publikácia vydaná k 880.výročiu od prvej písomnej zmienky o obci Veča pod názvom VEČA
V Jubilejnom roku 880. výročia od prvej písomnej zmienky našej sesterskej obce Veče, vydalo Mesto Šaľa aktuálnu a "o histórii obce prvú publikáciu". Približuje nám najdôležitejšie historické zmienky o obci a popisuje jej dôležité dejinné udalosti a hospodárske pomery od "prvej písomnej zmienky až po rok 1960", kedy bola Veča administratívne pripojená k mestu Šaľa. Táto pre nás cenná regionálna publikácia obsahuje 95 strán s 39. historickými fotografiami a vyobrazeninami so stručným maďarským a nemeckým prekladom.
Knižka s vyobrazením večianskeho kostola na titulnej strane vyšla v náklade 200 výtlačkov v tlači Repro T v Šali v roku 1993.
Obsahuje tieto kapitoly:
Príhovor primátora mesta
Prírodné pomery
Počiatky osídlenia katastra obce
Od prvého písomného prameňa
Veča v rokoch 1848-1918
Veča v období od roku 1918
Publikáciu zostavila PhDr.Veronika Nováková
Autormi publikácie sú: Mgr.Jozef Izsóg
PhDr.Rudolf Kujovský
PhDr.František Sedlák, CSc.
PhDr.Veronika Nováková
Slávnostné odhalenie pamätnej tabule
        Pri príležitosti 880.výročia prvej písomnej zmienky o Veči sa uskutočnilo tiež "slávnostné odhalenie pamätnej tabule na počesť zaniknutej židovskej obce a martýrov deportovaných z nášho mesta." Slávnostný prejav predniesol primátor mesta Ing.A.Szabó a výkonný predseda
židovskej náboženskej obce v Bratislave Dr.F.Alexander. Pamätná tabuľa bola umiestnená v zachovalom židovskom cintoríne pri večianskom sídlisku. Slávnostného odhalenia sa zúčastnili aj niektoré židovské rodiny zo zahraničia,ako aj občania nášho mesta a poslanci Mestského zastupiteľstva v Šali.
Oprava povrchu ulice
        V roku 1994 sa uskutočnila oprava povrchu ulice Mostovej a Nemocničnej, rozšírenie kanalizačnej siete v mestskej časti Veča na uliciach Hliník, Priečna, Úzka, Slepá a Dózsová, na základe výberového konania bola uzatvorená dodávateľská zmluva pre výstavbu Čistiarne odpadových vôd Šaľa, spracovaný projekt zadania.  
Komunálne voľby
        V dňoch 18. a 19. novembra 1994 sa v našom meste uskutočnili Komunálne voľby, t.j. voľby do zastupiteľských orgánov samosprávy nášho mesta. Na post primátora sa uchádzalo 7 z toho mestkej časti Veča 
František Adam 55 r. počet hlasov: 1590 poradie: 2,
František Horváth 58 r. počet hlasov: 73 poradie 7
S počtom 2168 hlasov bol na obdobie rokov 1994-1998 zvolený za primátora mesta Šaľa Mgr. Július Morávek.
 
Obchodná činnosť
        V objekte Centrálnej občianskej vybavenosti Veča poskytlo možnosť pre zriadenie 6 prevádzok pre obchodné činnosti.
V roku 1991 poskytlo mesto možnosť pre vytvorenie 21 nových prevádzok v objekte Centrálnej občianskej vybavenosti v mestskej časti Veča. V roku 1992 pribudlo tu ďalších 16 nájomníkov, v roku 1993 11 nových prevádzok, v roku 1994 9 a v roku 1995 ďalších 10 nových prevádzok. V roku 1996 v tomto objekte podnikalo už 41 podnikateľských subjektov, ktorí poskytujú hlavne pre mestskú časť Veča základné a
doplnkové obchodné činnosti a služby.
  
Kultúrno-spoločenská a telovýchovná činnosť
 Futbalové stretnutie FK - Veča a Oroszlány
Rímsko-katolícky kostol vo Veči obnovený
Bytová výstavba
        Rozvojom mesta Šaľa sa presúvala aj individuálna bytová výstavba do mestskej časti Veča, na ľavý breh Váhu. Vyrástlo tu veľké sídlisko s vežovými činžiakmi a roku 1996 mala už táto časť mesta cca.8200 obyvateľov.
 
Rok 1999
        Jedinú, doteraz neplynofikovanú kotolňu CK 34 na večianskom sídlisku, ktorá je v správe Mestského bytového podniku s. r.
o. Šaľa sa samosprávne orgány mesta Šaľa rozhodli zmodernizovať. Táto kotolňa zabezpečuje pre Večanov dodávku tepla a teplej
vody pre celú sídliskovú časť. Rekonštrukcia kotolne z tuhého paliva na plyn bola realizovaná za pomoci firmy MENERT, spol. s r. o. Šaľa. Celková finančná hodnota rekonštrukcie predstavovala takmer 21 miliónov korún. Vzhľadom na to, že mesto Šaľa nedisponovalo dostatočnou
výškou finančných prostriedkov, bolo nútené na túto rekonštrukciu zabezpečiť úver vo výške 16 miliónov korún. Rozpočtové náklady vysokotlakovej prípojky plynu ku kotolni CK 34 boli vo výške 4,2 milióna korún. Dodávateľom tejto akcie bola Stavmonta, s. r. o.
Šaľa. Koncom tohto roka prebehli už funkčné skúšky a potom bola už kotolňa uvedená do trvalej prevádzky.
 
OTVORENIA BUDOVY ĽUDOVEJ ŠKOLY VO VEČI
        Dňa 20. októbra 1999 sa vo Veci na Komenského ulici uskutočnila malá spomienková slávnosť pri príležitosti 90. výročia otvorenia budovy Ľudovej školy v Šali – Veči. Slávnosti sa zúčastnili učitelia a žiaci novej školy z Bernolákovej ulice, ktorí túto budovu dodnes využívajú, primátor mesta Mgr. Július Morávek a večanskí poslanci Mestského zastupiteľstva, zástupca primátora Ing. František Botka. Spomienkovú slávnosť otvorila riaditeľka Mgr. Jozefína Stredanská, ktorá oboznámila prítomných so stručnou históriou školstva vo Veči od druhej polovice 18. storočia dodnes. Potom sa prítomným prihovoril primátor mesta Mgr. Július Morávek, ktorý vysoko ocenil snahu školy, pripomenúť si túto udalosť v histórii svojej obce. Prvá škola vo Veči bola cirkevná škola, ktorá vznikla v druhej polovici 18. storočia za podpory miestnych šľachticov (komposesorátu). Medzi prvými učiteľmi tejto školy sa v roku 1869 spomína Peter Szentkereszty, v roku 1890 Ondrej Kováč a na
vtedajšej židovskej škole Šalamín Blau. V druhej polovici 19. storočia sa pôvodná cirkevná škola premenila na štátnu školu, ku ktorej
v roku 1893 pripojili aj židovskú školu. V dôsledku nárastu obyvateľstva obce pôvodná stará školská budova s dvoma učebňami už nepostačovala a preto obecní činitelia rozhodli vybudovať novú, na tú dobu priestrannú poschodovú školskú budovu, ktorá bola daná do užívania v roku 1909, teda pred 90. rokmi. V tom čase navštevovalo túto školu 200 školopovinných detí a tzv. opakovaciu školu okolo 260 žiakov. Do pôvodnej starej budovy školy sa potom presťahoval obecný úrad. V tejto novej budove sa nachádzalo 8 učební s rovnakými rozmermi (10 x 6,5 m, výška 4 m, pôdorysná plocha 65 m2). Prvá rekonštrukcia tejto školskej budovy bola uskutočnená v roku 1931, kedy bola pribudovaná aj menšia prístavba k pôvodnej budove. Posledná stavebná úprava starej budovy s vybudovaním nových záchodov bola uskutočnená v roku 1988.
Pomerne zachovalá budova tejto školy sa dodnes využíva s sú tu umiestnené trieda 1. stupňa základnej školy so sídlom na Bernolákovej ulici, ktorá túto budovu v súčasnosti spravuje. Škoda, že najstaršia kronika večianskej školy, ako aj obecná kronika sa počas II. svetovej vojny stratili, preto hodnoverné údaje o škole sa zachovali iba v ojedinelých zmienkach o obci, ktoré sa zachovali len v Štátnom okresnom archíve v Šali.
Po roku 1945 vykonávali na tejto škole funkciu riaditeľa školy Belo Danaj, Ľudovít Koyš, Mgr. Michal Vrbovský a v súčasnosti Mgr. Jozefína Stredanská. Pri tejto príležitosti boli v jednej učebni tejto budovy vystavené kópie najstarších zachovalých písomných dokumentov o škole (triedne výkazy, vysvedčenia a iné školské písomnosti), ako aj súčasná kronika školy, fotografie a rôzne práce žiakov, ako aj dokumenty o účasti žiakov v rôznych súťažiach.