Choď na obsah Choď na menu
 

DO KONCA JANUÁRA STE POVINNÍ PODAŤ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

10. 1. 2020

Hneď na začiatku roka 2020 by sme  chceli občanov  upozorniť, že  v termíne do 31. januára 2020 sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti ( daňové priznanie DP),  ak u nich došlo v kalendárnom roku  2019 k zmene v nehnuteľnostiach, ktorých sú  vlastníkmi.

Nehnuteľnosťou sa rozumie: byt, stavba (napr. dom, chata, garáž, humno, drobná stavba, napr. letná kuchynka, chliev, dreváreň, altánok  a iné) a pozemok (napr. záhradky v záhradkárskych osadách, záhrady pri domoch, dvory, stavebné pozemky, orná pôda, poľnohospodárska a lesná pôda...).

Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie daňového priznania sú kúpa, predaj, (DP podávajú obe zúčastnené strany), následné majetkové vysporiadanie po rozvode manželov, kolaudačné rozhodnutie, zbúranie stavby atď. Medzi zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, pri ktorých občania opomínajú podávať DP najčastejšie patrí:

 • získanie právoplatného stavebného povolenia- v tomto prípade sa mení druh pozemku, napr. záhrada sa zmení vydaním stavebného povolenia na stavebný pozemok. Za stavebný pozemok sú pre tento účel považované všetky parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení a to až do doby, kým bude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
 •  realizácia prístavby, nadstavby, alebo iné stavebné úpravy už existujúcej stavby
  v prípade, že dôjde k zmene výmery, či počtu podlaží v nehnuteľnosti,
 • získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby, na zmeny v užívaní bytu alebo časti bytu (napr. sa rozhodnete jednu miestnosť v rodinnom dome využívať na podnikanie a zmeníte jej využitie z obytnej miestnosti na kancelárske priestory),
 • pozemkové úpravy – na Slovensku prebieha proces preusporiadania pozemkov v jednotlivých katastrálnych územiach, aby ich bolo možné lepšie využívať. Rozdrobené parcely sa sceľujú, a vlastníci spravidla dostávajú parcely na iných miestach daného katastrálneho územia, alebo finančnú kompenzáciu,
 • nájomný vzťah so Slovenským pozemkovým fondom,
 • dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri – táto možnosť sa týka skôr podnikateľov, ale môže sa s tým stretnúť aj bežný človek, aj keď z opačnej strany. Ide o dlhodobý nájom pôdy min. 5 rokov a tento vzťah je zapísaný v katastri. V takom prípade je potrebné zdokladovať tento nájomný vzťah a daňové priznanie nepodáva vlastník pozemku, ale nájomca, čiže družstvo alebo farmár…,
 • keď sa zmení výmera parcely rozdelením alebo nastanú iné dôležité skutočnosti majúce vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností,
 •  nehnuteľnosť nadobudnutá dražobou ( DP sa podáva  v priebehu roka do 30 dní od dátumu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia),
 • dedenie nehnuteľnosti ( DP sa podáva  v priebehu roka do 30 dní od dátumu nadobudnutia právoplatnosti Osvedčenia (rozhodnutia) o dedičstve).

Tlačivo daňového priznania  si môžete vyzdvihnúť na MsÚ, alebo si ho môžete stiahnuť zo stránky Ministerstva financií. Ak tlačivo už máte a vyplníte ho, môžete ho odovzdať osobne v podateľni MsÚ, alebo ho môžete poslať  poštou alebo  do elektronickej schránky v termíne do 31.1.2020.

 Pracovníci klientskeho centra MsÚ Vám pomôžu s vyplnením DP, potrebné je priniesť doklady preukazujúce nadobudnutie nehnuteľnosti.

Upozorňujeme občanov, že mnohí si priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodali ani za predchádzajúce roky, a tak môžu platiť daň aj za nehnuteľnosti, ktoré už nevlastnia alebo naopak, vlastnia nehnuteľnosti, ktoré nemajú priznané a daň z nehnuteľnosti sa im tým pádom nevyrubuje správne, za čo im v prípade, ak  uvedenú skutočnosť zistí správca dane, hrozia sankcie. Mesto plánuje v tomto roku zrealizovať inventarizáciu  priznaných nehnuteľností, preto využite možnosť a v priebehu mesiaca január 2020 si dajte svoje daňové povinnosti do poriadku.

Posledné upozornenie sa týka občanov, ktorí miestne dane ako aj poplatok za komunálne odpady nemajú uhradené. Mesto v mesiaci október 2019 zasielalo výzvy na úhradu daňových nedoplatkov všetkým dlžníkom, ak však  títo nereagovali a miestne dane neuhradili  ani po výzve, postúpi mesto ich nedoplatky na vymáhanie exekútorom, čím sa platenie daní občanom môže  predražiť.

Zdroj: Ing. Alena Kiácová