Choď na obsah Choď na menu
 

Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republik

20. 1. 2021

Zdroje:

PDF dokument - pandemický plán:

 https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Pandemicky_plan_pre_pripad_pandemie_v_Slovenskej_republike.pdf

PDF dokument - stratégia očkovania:

Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienka

Najefektívnejším spôsobom kontroly súčasnej pandémie nového ochorenia COVID-19 je očkovanie. Podľa schváleného Pandemického plánu pre prípad pandémie v Slovenskej Republike1 podľa rozhodnutia vlády SR, Ministerstvo zdravotníctva SR zastupuje SR v uzatváraní medzinárodných zmlúv pre obstaranie a nákup pandemickej vakcíny. Očkovanie predstavuje najúčinnejší spôsob prevencie pandemických ochorení vrátane COVID-19. Očkovanie predstavuje: 1. Osobnú ochranu jednotlivca, ktorý je očkovaný.

2. Kolektívnu ochranu komunity/spoločnosti. K tom je potrebné preočkovať viac ako 60 – 70 % populácie v prípade COVID-19 ( tzv. kolektívna ochrana). Prioritou štátu musí byť poskytnutie osobnej ochrany a vybudovanie kolektívnej ochrany. Za týmto účelom pripravilo MZ SR vakcinačnú stratégiu, ktorá spája návrhy realizácie stratégie pochádzajúcich z odborných sekcií MZ SR, pracovnej skupiny na zabezpečenie vakcinácie na základe mandátu udeleného Pandemickou komisiou SR, ako aj podkladov zo strany odborníkov v oblasti infektológie a epidemiológie SR. Cieľom predloženej stratégie je preto predstavenie spôsobu obstarania vakcíny a realizácie očkovania na ochorenie COVID-19 v podmienkach SR.

Pri výbere vakcíny sú rozhodujúcimi kritériami:

a. Bezpečnosť

b. Účinnosť

c. Dostupnosť

d. Cena

Vďaka spoločnému úsiliu veľkého množstva výskumných tímov sveta, sa prakticky za 65 dní po objavení koronavírusu SARS-CoV-2 podarilo izolovať antigénne súčasti vírusu, ktoré sú potrebné k vývoju a príprave očkovacej látky. Zastavenie a prevenciu šírenia nákazy v populácii a ochranu jednotlivca možno dosiahnuť pomocou očkovania, ktoré sa bude riadiť realizáciou predloženej vakcinačnej stratégie. Akonáhle bude očkovacia látka proti ochoreniu COVID-19 registrovaná a schválená na použitie v Európe a dostupná v SR, bude nevyhnutné túto stratégiu implementovať do bežnej praxe a využívať v organizácii očkovania.

Hlavným cieľom vakcinácie proti SARS-CoV-2 v podmienkach SR je zabezpečenie ochrany obyvateľov pred ochorením a zabránenie šírenia nákazy v populácii, čo povedie k minimalizácii počtu úmrtí, minimalizácii preťaženia akútnych a intenzívnych lôžok v zdravotníckych zariadeniach, ochrane zdravotníckych pracovníkov a ochrane zložiek kritickej infraštruktúry krajiny. Úlohou je preto zabezpečiť bezpečné a účinné očkovacie látky, čo najrýchlejšie to bude možné a v dostatočnom množstve, aby bolo možné ich široké verejné použitie. SR sa preto aktívne zapojila do obstarania očkovacích látok v rámci spoločného postupu s ostatnými členskými štátmi EÚ. Akonáhle bude použitie konkrétnych vakcín schválené Európskou liekovou agentúrou, bude možné začať postupné dodávanie vakcín do SR. Najmä v prvých mesiacoch budú dodávky obmedzené v závislosti na výrobných kapacitách výrobcov. Z tohto dôvodu predložená stratégia obsahuje aj prioritizáciu konkrétnych populačných a profesijných skupín, ktoré by mali byť očkované ako prvé a samotný manažment očkovania. Samotný proces očkovania je potrebné zabezpečiť v súčinnosti na nadrezortnej úrovni.

Kto a kedy sa bude môcť dať zaočkovať?

Jednotlivé fázy sa spúšťajú otvorením prihlasovania pre príslušné skupiny obyvateľov vo formulári na prihlasovanie v centrálnom objednávkovom systéme.

Ak patríte do jednotlivých fáz, môžete požiadať o očkovanie. Pred očkovaním sa vždy musíte najprv zaregistrovať na očkovanie.

Požiadať o očkovanie

Požiadať o očkovanie môžu všetci, ktorí patria do aktuálne otvorenej fázy a taktiež tí, ktorí patria do predchádzajúcich fáz očkovania.

Napríklad: Je otvorená 3. fáza a ja patrím do 1. fázy, môžem teda požiadať o očkovanie. Ak by som bol napríklad v 5. fáze, zatiaľ nemôžem požiadať o očkovanie.

 

Čo ak sa očkovanie ľudia nedostavili?

Ak sa na očkovanie sa v daný deň nedostavili všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a poskytovateľ môže dávky očkovacej látky, v počte v akom sa z tohto dôvodu v daný deň nepoužili, podať prioritne osobám s vekom najmenej 65 rokov, ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť alebo osobám s ochorením podľa 5. fázy, ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť;

Ak nemôže dávku očkovacej látky podať osobe s vekom najmenej 65 rokov alebo osobám s ochorením podľa 5. fázy, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v zariadení poskytovateľa môže ju podať inej osobe s vekom najmenej 65 rokov alebo osobe s ochorením podľa 5. fázy.

 1. zdravotníckym pracovníkom,

 2. študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,

 3. zamestnancom zariadenia sociálnych služieb,

 4. terénnym sociálnym pracovníkom,

 5. zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,

 6. zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,

 7. osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,

 8. zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou.

Druhá dávka

Osoby na druhú dávku vakcíny  nemusia byť zaregistrované.

Osoby, ktorým má byť podaná druhá dávka očkovacej látky v súlade so súhrnom charakteristických vlastností očkovacej látky a odo dňa podania prvej dávky očkovacej látky uplynulo aspoň 28 kalendárnych dní.

Očkovanie pre väčšiu skupinu

Osoby, ktoré sú súčasťou organizovaného očkovania pre väčšiu skupinu nemusia byť zaregistrované.

Je určené pre:

 1. prijímateľov pobytovej sociálnej služby poskytovanej v zariadení sociálnych služieb podľa osobitného predpisu sa vykonáva sa priamo v zariadení sociálnych služieb,

 2. osoby, ktorým sa pravidelne vykonáva hemodialýza u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie stacionáru v špecializačnom odbore nefrológia, ak toto očkovanie
  zabezpečí tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,

 3. osoby aktuálne absolvujúce ambulantnú chemoterapiu, ak toto očkovanie zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa chemoterapia vykonáva,

 4. imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením, pre ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí očkovanie ambulantnou formou v domácom prostredí, v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej
  sa ambulantná starostlivosť poskytuje alebo inom prostredí.

Osoby s vekom najmenej 85 rokov.

Osoby s vekom najmenej 75 rokov.

Osoby s vekom najmenej 65 rokov.

Osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek; osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:

 1. onkologický v štádiu liečby ochorenia,

 2. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,

 3. s transplantáciou solídnych orgánov,

 4. s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),

 5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C,D

 6. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,

 7. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,

 8. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),

 9. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,

 10. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,

 11. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,

 12. s HIV v štádiu AIDS/late presenter,

 13. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),

 14. s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,

 15. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),

 16. s cirhózou pečene,

 17. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,

 18. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,

 19. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,

 20. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),

 21. so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,

 22. so závažnými poruchami hemokoagulácie,

 23. a so závažným priebehom infekčných ochorení (napr.
  tuberkulóza).

Osoby so stredne závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek; osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:

 1. s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,

 2. s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,

 3. s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,

 4. s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,

 5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,

 6. liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,

 7. s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,

 8. s diabetes mellitus s postihnutím maximálne jedného orgánu,

 9. s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,

 10. HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,

 11. s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),

 12. s obezitou – BMI vyšší ako 30,

 13. so stredne závažnou psychiatrickou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),

 14. s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,

 15. so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,

 16. so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,

 17. so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,

 18. a so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie.

Učitelia s vekom najmenej 55 rokov.

Osoby s vekom najmenej 55 rokov.

Učitelia.

Osoby s vekom najmenej 45 rokov

Osoby s vekom najmenej 18 rokov