Choď na obsah Choď na menu
 

Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 29. 11. 2021

27. 11. 2021

Súbor PDF:21290.pdf

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: A. S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje a) školské vyučovanie v jazykových školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov, b) školské vyučovanie v základných umeleckých školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia základných umeleckých škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie, c) prevádzku centier voľného času; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia centier voľného času zabezpečia činnosti centier voľného času dištančnou formou. B. 1. Školské vyučovanie sa uskutočňuje v škole (prezenčne) a školské zariadenia sú v prevádzke na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti. 2. Prevádzka zariadení školského stravovania pre stravníkov, ktorí nie sú deťmi, žiakmi alebo zamestnancami príslušnej školy alebo školského zariadenia, sa umožňuje len v rozsahu výdaja jedál a nápojov. 3. Prevádzka školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie sa uskutočňuje len v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti. 4. Vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä a) výlety a exkurzie, b) športové výcviky a školské športové súťaže, c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode, d) kurzy na ochranu života a zdravia, e) kurzy pohybových aktivít v prírode, f) saunovanie, g) dni otvorených dverí.