Choď na obsah Choď na menu
 

Sčítanie domov a bytov v roku 2021

30. 10. 2020

Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich  dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov.

Sčítanie domov a bytov vykoná obec alebo, v prípade hl. mesta Bratislavy a mesta Košíc, mestská časť (ďalej len „obec“), tzn. prebehne  bez účasti obyvateľov, čím sa  práve u nich významne zníži  administratívna záťaž.  

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Rozhodujúci okamih sčítania je časový bod, ku ktorému je potrebné vypĺňať všetky požadované údaje o domoch a bytoch.

Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom sčítania patria napríklad obývané chatrče rómskych komunít, ktorým nemôže by pridelené súpisné číslo a teda ani adresný bod v Registri adries, obývané garáže, obývané houseboaty, obývané neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie.

Sčítanie domov a bytov sa uskutoční výlučne elektronickou formoupomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov. Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov bude mať obec k dispozícii počas celej doby sčítania.

Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, čo predstavuje 255 dní.

Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov poskytne jeden formulár pre každý „byt v dome“, o ktorom sa zbierajú požadované údaje a údaje o domoch budú odvodené z údajov o „bytoch v dome“ pri spracovaní Štatistickým úradom SR. V predchádzajúcich sčítaniach bolo potrebné vypĺňať osobitné formuláre za byty a osobitné formuláre za domy. Zisťujú sa údaje ako napr.: forma vlastníctva bytu, poloha bytu v dome, podlahová plocha bytu, počet obytných miestností v byte, typ kúrenia, zdroj energie používaný na vykurovanie. 

Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov bude obsahovať predvyplnenú databázu. Predvyplnená databáza vznikla integráciou dostupných údajov najmä z Registra adries, Katastra nehnuteľností, Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, Registra organizácií, „Zoznamu stavieb“.

Obec využije pre vyplnenie požadovaných údajov pre účely sčítania domov a bytov rôzne údajové zdroje. Odporúčané sú najmä daňová evidencia, technická správa o urbanistickom, architektonickom a stavebnom riešení stavby, výkresy k projektovej dokumentácii, technická správa o zdravotechnike, plán inžinierskych sietí, technická správa k vykurovaniu, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie na čističku odpadových vôd, doklad o vývoze septiku a i. 

Obec môže osloviť a vyžiadať si údaje o bytoch v bytových domoch od osôb vykonávajúcich správu bytových domov, ktoré vykonávajú správu na území obce. 

Sčítanie domov a bytov vykonávajú v obci poverené osoby. Úlohou poverenej osoby je úplne, správne a pravdivo vypĺňať údaje o bytoch v domoch v Elektronickom systéme pre sčítanie domov a bytov. 

Elektronický systém pre sčítanie domov a bytov umožní sledovať priebeh sčítania domov a bytov pomocou funkcionality „Monitoring“.

Výsledkom bude databáza sčítaných domov a bytov s aktuálnymi údajmi o bytoch a domoch, ktoré po ďalšom spracovaní vytvoria základnú bázu údajov o domoch a základnú bázu údajov o bytoch, priamo integrované na údaje o obyvateľoch a domácnostiach.

Sčítanie domov a bytov a obyvatelia Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú povinnými osobami pre sčítanie domov a bytov prostredníctvom sčítacieho formulára výlučne obec a osoba vykonávajúca správu bytového domu. Podľa § 9 zákona č. 223/2019 Z. z. obec vykoná sčítanie domov a bytov vyplnením sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov v rozsahu a podľa metodických vysvetliviek, ktoré sú obsahom sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov, počas doby sčítania domov a bytov úplne, správne a pravdivo podľa stavu k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Na splnenie tejto povinnosti použije obec údaje o dome a byte, ktoré jej boli poskytnuté alebo ktorými disponuje na účel plnenia iných činností obce a údaje získané od osoby vykonávajúcej správu bytového domu, ktorá je povinná poskytnúť údaje o domoch a bytoch špecifikované v žiadosti obce do 60 dní od doručenia tejto žiadosti. Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 223/2019 Z. z. obec na svojom území zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania a podľa § 27 ods. 2 písm. d) zákona č. 223/2019 Z. z. obec počas prípravy, priebehu a vykonania sčítania realizuje a zodpovedá za sčítanie domov a bytov na území obce. Podľa článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Podľa článku 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Zákon č. 223/2019 Z. z. ustanovil nový koncept sčítania, založený na zvýšení kvality údajov o charakteristikách uvedených v prílohe tohto zákona a znížení záťaže obyvateľov. Vyššia kvalita údajov sa dosahuje získavaním údajov z administratívnych zdrojov údajov vedených a spravovaných orgánmi verejne moci. Predvyplnenie údajmi zo sčítania z roku 2011 je pomôckou pre zníženie prácnosti ručného typovania údajov, ale údaje majú byť skontrolované. Naznačená prax niektorých obcí môže objektívne ohroziť kvalitu údajov získaných sčítaním a zaťažuje obyvateľa nezákonnou povinnosťou. Záver: Obec môže požiadať obyvateľa o spoluprácu na účel sčítania domov a bytov, ak obec niektoré jednotlivé údaje o dome alebo byte nevie dohľadať (napr. veľmi staré domy). Obyvateľ však nie je povinný obcou požadovaný údaj/údaje poskytnúť. Teda nie je povinný vypĺňať žiadne formuláre o dome alebo byte, a to ani podľa § 3 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý ustanovuje povinnosti obyvateľa obce. Na základe vyššie citovaných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky a zákona č. 223/2019 Z. z upozorňujeme obce, že nesmú prenášať svoju zákonnú povinnosť na svojich obyvateľov a tým porušovať alebo obchádzať zákon č. 223/2019 Z. z. V opačnom prípade sa dopúšťajú správneho deliktu podľa § 29 ods. 1 písm. i) zákona č. 223/2019 Z. z., ktorým je porušenie povinnosti podľa § 27 ods. 2 písm. d) zákona č. 223/2019 Z. z. Podľa § 30 ods. 2 písm. f) zákona č. 223/2019 Z. z. je úrad oprávnený za tento správny delikt uložiť obci pokutu od 250 eur do 20 000 eur.