Choď na obsah Choď na menu
 

Začína sa doručovanie rozhodnutí pre platbu miestnych daní a poplatku za odpady

5. 3. 2020

Koncom marca  a začiatkom apríla  budú zamestnanci  Mestského úradu v Šali doručovať občanom rozhodnutia, ktorými mesto vyrubuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej aj ako poplatok). Domácnosti budú navštevovať a doručovať rozhodnutia poverené osoby, najmä v popoludňajších hodinách a aj počas víkendov. Občania, ktorí majú aktivované elektronické schránky, dostanú rozhodnutia v elektronickej forme.

Predmetné  dane a poplatok upravuje zákon číslo 582/2004 Z.  z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, pričom výšku jednotlivých druhov daní a poplatku  schvaľujú poslanci Mestského zastupiteľstva v Šali  vo všeobecne záväznom nariadení. Pre rok 2020 je v platnosti nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 
o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa.  VZN je zverejnené na stránke mesta v časti všeobecne záväzné nariadenia.

Pre informáciu uvádzame sadzby miestnych daní platných pre rok 2020 pri vybraných druhoch nehnuteľností:

stavby na bývanie 0,35 Eur/m2, chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,60 Eur/m2, samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží 1,00 Eur/m2, za byty 0,35 Eur/m2.

Výška  poplatku za komunálny odpad pre fyzickú osobu  za rok 2020 je  vo výške 35,09 Eur.

Občania, ktorí sa na území mesta Šaľa nezdržujú viac ako 90 dní a  chcú si uplatniť úľavu alebo oslobodenie od poplatku za komunálne odpady, musia o túto úľavu každoročne požiadať a predložiť  doklady, preukazujúce splnenie nároku na zníženie alebo oslobodenie od poplatku  za rok 2020.  Prehľad dokladov ako aj dôvody, pre ktoré  je možné poplatok za komunálne odpady znížiť alebo odpustiť,  je uvedený v už spomínanom VZN č. 6/2019. Fyzické osoby, ktoré v predchádzajúcom roku dovŕšili 62 rokov veku, budú mať znížený poplatok za odpad o 30% už priamo v doručenom rozhodnutí.

Občania môžu miestne dane uhrádzať v štyroch splátkach určených v rozhodnutí a to v hotovosti v pokladni MsÚ v Šali (klientske centrum) alebo bezhotovostne na číslo účtu, ktoré majú uvedené v rozhodnutí.

Vzhľadom k tomu, že mnohí  občania si povinnosť platiť mieste dane neplnia načas prípadne vôbec, chceme upozorniť občanov, aby  dodržiavali  termíny určených splátok z dôvodu, že mesto je povinné vyrubovať úroky z omeškania a to za každý deň omeškania platby, ako aj vymáhať nedoplatky na daniach v exekučnom konaní.

Ing. Alena Kiácová