Choď na obsah Choď na menu
 

Stanovy združenia

Občianske združenie ZBOR SV. RODINY schválilo zmenu názvu združenia a zmenil údaje v stanovách zo dňa 31.3.2014.


 

veca-logo.jpg

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 VEČANIA 

Čl. I.

Základné ustanovenia 

 1. Názov občianskeho združenia: VEČANIA
 2. Sídlo občianskeho združenia: Dózsova 5, 927 05 Šaľa-Veča
 3. Občianske združenie VEČANIA je dobrovoľným združením občanov a právnických osôb, fungujúcich podľa ust. Zákona č. 83/1990 Zb. o združení občanov v znení neskorších predpisov. Združenie je právnickou osobou, ktorá vzniká registráciou na príslušnom orgáne štátu, ktorým je Ministerstvo vnútra SR.
 4. Občianske združenie je oprávnené vykonávať svoju činnosť na celom území Slovenskej republiky a tiež v zahraničí. 

Čl. II.

Ciele a činnosti združenia 

 1. Cieľom združenia je budovanie pozitívneho vzťahu jeho členov i širokej verejnosti k umeniu, podpora a rozvoj aktivít kultúrneho dedičstva, duchovnej a cirkevnej hudby v našom regióne a tiež podpora umeleckých aktivít začínajúcich neprofesionálnych umelcov.
 2. Na naplnenie týchto cieľov občianske združenie:

-   usporadúva koncerty duchovnej a svetskej zborovej a organovej hudby zapájaním profesionálnych i neprofesionálnych umelcov a členov združenia,

-     organizuje vzdelávacie aktivity pre svojich členov i sympatizantov ako aj pre širokú verejnosť, tematicky zamerané na ciele vyjadrené v bode 1 tohto článku

-     svojou činnosťou sa aktívne podieľa na budovaní a rozvoji zborového umenia, duchovnej a cirkevnej hudby,

-     organizuje na základe povolenia príslušných orgánov štátu, verejné zbierky na podporu dosiahnutia cieľov združenia,

-     vydáva propagačné a informačné materiály zamerané na informovanie verejnosti o existencii a činnosti združenia a jej činnosti, najmä konkrétnych aktivít združenia,

-  pomocou internetovej siete propaguje svoju činnosť a začínajúcich neprofesionálnych umelcov,

-     spolupracuje s domácimi i zahraničnými partnermi pri organizácii a zapájaní sa do medzinárodných podujatí, koncertov, festivalov a podobne,

-     spolupracuje s mestom Šaľa a rímskokatolíckym farským úradom v Šali – Veči pri využití cirkevných a kultúrnych priestorov na skúšky a stretnutia členov združenia, koncerty a iné kultúrne a spoločenské stretnutia členov združenia, koncerty a iné kultúrne a spoločenské stretnutia a podujatia a aktívne sa zapája do kultúrneho diania v našom regióne. 

Čl. III.

Členstvo 

 1. Členstvo v združení je založené na báze dobrovoľnosti. Členom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov a tiež právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky i v zahraničí.
 2. Záujemca o členstvo v občianskom združení musí splniť nasledovné podmienky:
  1. zaplatiť členský príspevok v sume ustanovenej týmito stanovami,
  2. súhlasiť so stanovami združenia,
  3. vyplniť  a podpísať členskú prihlášku a doručiť ju správnej rade združenia.
 1. Členstvo vzniká doručením podpísanej členskej prihlášky spolu s dokladom o zaplatení členského príspevku v správnej rade. V prípade právnickej osoby túto zastupuje jej štatutárny zástupca, príp. osoba na to splnomocnená štatutárnym orgánom.
 2. Členský príspevok na bežný kalendárny rok sú 3 eurá. Členský príspevok záujemcu o prijatie za člena je splatný spolu s doručením členskej prihlášky správnej rade, a to v plnej výške bez ohľadu na to, kedy záujemca počas roka o členstvo žiada. Členský príspevok člena združenia na bežný kalendárny rok v sume 3 eurá je splatný vždy do 31. marca toho – ktorého roka, za ktorý sa príspevok platí.
 3. Členstvo v združení zaniká:
  1. vystúpením, pričom v takomto prípade členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vstúpení zo združenia,
  2. úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
  3. zánikom zduženia,
  4. vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti alebo z iných dôležitých dôvodov, pričom o vylúčení rozhoduje zhromaždenie,
  5. nezaplatením členského príspevku člena združenia, a to i napriek výzve s určením dodatočnej lehoty na zaplatenie, členstvo zaniká v takomto prípade márnym uplynutím dodatočnej lehoty na zaplatenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 14 dní.

Stianuť si prihlášku možete tu: Prihláška nového člena Občianskeho združenia.pdf

Čl. IV.

Práva a povinnosti členov združenia 

 1. Člen združenia má právo:
  1. podieľať sa na činnosti združenia,
  2. voliť a byť volený do orgánov združenia,
  3. obracať sa na orgány združenia s námetmi, podnetmi a pripomienkami, sťažnosťami a žiadať stanovisko,
  4. byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach združenia. 
 1. Člen združenia je povinný:
  1. dodržiavať stanovy združenia,
  2. aktívne pomáhať pri plnení cieľov a organizácii činnosti združenia,
  3. pomáhať orgánom združenia, a to podľa svojich možností a schopností
  4. platiť členské príspevky,
  5. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,
  6. správať sa v občianskom živote podľa zásad morálky, spoločenskej etiky. 

Čl. V.

 Orgány združenia 

Orgánmi združenia sú:

        a)      zhromaždenie členov,

b)      správna rada,

c)      kontrolór. 

 1. Zhromaždenie členov je najvyšším orgánom združenia tvoreným všetkými jeho členmi. Zvoláva a vedie ho správna rada. Členovia združenia sa na jeho zasadnutí zúčastňujú osobne alebo prostredníctvom na to splnomocneného zástupcu.
 2. Zhromaždenie:
  1. schvaľuje zmeny stanov,
  2. volí a odvoláva predsedu, členov správnej rady a kontrolóra, rozhoduje o zmene počtu členov výkonného a kontrolného orgánu,
  3. schvaľuje plán činnosti a výročnú správu združenia,
  4. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
  5. rozhoduje o nakladaní s majetkom združenia,
  6. rozhoduje o zmene výšky členského príspevku,
  7. rozhoduje o zrušení združenia a o spôsobe použitia likvidačného zostatku. 
 1. Zhromaždenie členov združenia sa schádza na pravidelnej schôdzi jedenkrát do roka. Zhromaždenie sa zvoláva zverejnením pozvánky na informačnej tabuli združenia najmenej 15 dní pred určeným termínom zhromaždenia. Zhromaždenie je správna rada povinná zvolať aj v prípade, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov zhromaždenia alebo minimálne polovica členov správnej rady. Prvé zhromaždenie sa zíde do 15 dní od registrácie združenia za účelom voľby orgánov združenia.
 2. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Zhromaždenie prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Ak zhromaždenie ne je uznášaniaschopné pre nedostatok prítomných členov, správna rada určí nový termín konania zasadnutia minimálne s odstupom 4 týždňov, ktorého termín zverejní obvyklým spôsobom. Ak na začiatku takto zvoleného zasadnutia zhromaždenie nedosiahne uznášaniaschopnosť platí, že je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.
 3. Zo zasadnutia zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda správnej rady a kontrolór.
 4. Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorý sa zodpovedá za svoju činnosť najvyššiemu orgánu. Správna rada je kolektívnym orgánom, ktorý riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami zhromaždenia, zvoláva a vedie zhromaždenie a pripravuje materiály na jeho rokovania.
 5. Správna rada má troch členov, pričom na jej čele je predseda správnej rady. Všetci členovia sú volení zhromaždením na funkčné obdobie 5 rokov s možnosťou opakovaného zvolenia. Správna rada sa schádza podľa potreby.
 6. Za občianske združenie koná navonok buď predseda správnej rady samostatne alebo spoločne dvaja členovia správnej rady. Za združenie konajú tak, že k názvu združenia pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
 7. Člen správnej rady sa môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením, doručeným správnej rade. Do zvolenia nového člena združenia zhromaždením je odstupujúci člen povinný vykonávať svoju funkciu. Správna rada je v takomto prípade povinná zhromaždenie zvolať do 1 mesiaca od doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie.
 8. Členstvo v správnej rade je neplatenou funkciou. Členom správnej rady združenie prepláca iba účelne vynaložené náklady spojené s činnosťou pre združenie (najmä cestovné náklady, poplatky a výdavky za vybavovanie agendy združenia a pod.).
 9. Kontrolór je kontrolným orgánom združenia, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu. Jeho funkcia je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade. Kontrolór kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na zistené nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie a kontroluje dodržiavanie stanov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
 10. Kontrolórom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Funkčné obdobie je 5-ročné s možnosťou opakovaného zvolenia.
 11. Funkcia kontrolóra je neplatenou funkciou. Kontrolórovi združenie prepláca iba účelne vynaložené náklady spojené  s činnosťou pre združenie (najmä cestovné náklady, poplatky a výdavky z vybavovanie agendy združenia a pod.). 

Čl. VI.

 Zásady hospodárenia 

 1. Majetok združenia tvoria:
  1. dotácie,
  2. dary sponzorov, dobrovoľné príspevky fyzických a právnických osôb vrátane podielu zo zaplatenej dane podľa ust. zákona č. 593/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
  3. členské príspevky,
  4. prostriedky získané z organizovania aktivít v rámci uskutočňovania cieľov združenia,
  5. granty, finančná podpora  prostriedky získané z fondov Európskej únie,
  6. príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti zameranej na realizáciu cieľov združenia,
  7. príjmy z umeleckej činnosti, ktoré neslúžia zárobkovým cieľom a sú v súlade s cieľmi združenia. 
 1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Združenie hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, ku ktorému má právo hospodárenia. Tento majetok slúži výlučne na zabezpečenie poslania a rozvoj činnosti a napĺňanie cieľov združenia.

Čl. VII.

Zánik združenia a majetkové vyporiadanie po zániku 

 1. Združenie zaniká zlúčením s iným združením, dobrovoľným rozpustením alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
 2. O dobrovoľnom rozpustení alebo o zlúčení rozhoduje zhromaždenie, ktoré zároveň vymenuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia zhromaždenia, prednostne na verejnoprospešné, charitatívne, umelecké a vzdelávacie účely. Zánik združenia je potrebné oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR. Pri likvidácii sa postupuje primerane podľa ust. § 70 – 75 Obchodného zákonníka. 

Čl. VIII.

Záverečné ustanovenia 

1.      Stanovy boli schválené zakladajúcimi členmi združenia.

2.      Občianske združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve  vnútra SR.

3.      V prípade, ak sa niektoré ustanovenie stanov ukáže ako neplatné pre rozpor so zákonom, platia primerane ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb.

 

Šaľa-Veča dňa 31.03.2014