Choď na obsah Choď na menu
 

2015 Voľby do orgánov združenia VEČANIA

1. 12. 2014

Oznámenie o mieste a čase konania volieb

Predseda združenia Marek Molnár  podľa stanov združenia Čl.V. o voľbách do orgánov združenia oznamuje, že: 

 1. voľby do orgánov združenia sa budú konať

v pondelok 19. januára 2015  o 17:00 hod

 1. miestom konania volieb Spoločenský dom Veča

 

 1. Voľba: Predsedu združenia, troch členov správnej rady združenia,                             päť členov kultúrnej komisie.

Poučenie:

 1. Člen združenia može požiadať o zaregistrovanie do orgánov združenia: Kandidátná listina sa doručia zapisovateľovi  volebnej komisie najneskôr 25 dní pred dňom volieb. Volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 15 dní predo dňom volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátov je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.
 2. Volič volí zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta.
 3. Na hlasovacom lístku na voľbu predsedu združenia  môže volič zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta.
 4. Na hlasovacom lístku pre voľby členov správnej rady môže volič zakrúžkovať poradové číslo najviac 3 kandidátov.
 5. Na hlasovacom lístku pre voľby členov kultúrnej komisie môže volič zakrúžkovať poradové číslo najviac 5 kandidátov.
 6. Hlasovacie lístky vloží volič  do volebnej schránky.

 

 

ŠAĽA-VEČA, 1. 12. 2014

Marek Molnár v.r. predseda združeniaVolebná komisia pre voľbu do orgánov združenia pre volebné obdobie 2015 – 2020

OZ VEČANIA, Dozsová č.5, Šaľa-Veča

Zápis z prvého zasadnutia členov volebnej komisie pre voľby do

orgánov združenia 2015  OZ VEČANIA, Šaľa-Veča

Dátum konania:     13. 01. 2015

Miesto:                      Spoločenský dom Veča

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a predstavenie členov a zapisovateľky VK
 2. Informácia o organizačno-technickom zabezpečení volieb, úlohy členov volebnej komisie,
 3. Zloženie sľubu (členovia zapisovateľka miestnej volebnej komisie)
 4. Voľba predsedu a podpredsedu VK.
 5. Registrácia kandidátov
 6. Poučenie o právach a povinnostiach ustanovených zákonom č.. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
 7. Diskusia
 8. Záver

K bodu 1:

Predseda združenia  privítal všetkých zúčastnených na I. zasadnutí VK a predstavil členov a zapisovateľku VK. Za členov volebnej komisie boli delegovaní:

•  Mária Adamová – delegovaná predsedom združenia

•  Klára Vicenová - delegovaná predsedom združenia

•  Mária Barciová - delegovaná predsedom združenia

Za zapisovateľku VK bola menovaná predsedom združenia  Eva Sovíková

K bodu 2:

Všetci vyššie menovaní boli prítomní a zapisovateľka VK, p. Sovíková ich informovala o organizačno-technickom zabezpečení volieb, úlohách členov volebných komisií, ktoré musia byť v súlade so stanovami združenia o voľbách do orgánov združenia.

K bodu 3:

Členovia  volebnej komisie a zapisovateľka zložili predpísaný sľub zapisovateľa a člena volebnej komisie. Boli oboznámení a podpísali povinnosť mlčanlivosti v zmysle § 22 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 4:

Na základe žrebovania bola zvolená za predsedu VK p. Mária Adamová, podpredsedkyňou sa stala Mária Barciová

K bodu5:

V bode 5 sa pristúpilo k registrácii kandidátov na predsedu združenia, členov správnej rady a členov kultúrnej komisie.

Na post predsedu boli zaregistrovaní títo kandidáti:

 1. Marek Molnár

Na post členov správnej rady boli zaregistrovaní títo kandidáti:

 1. Feketeová Terézia
 2. Meszároš Norbert
 3. Magdaléna Jarošová
 4. Šoltísová Anna

Na post členov kultúrnej komisie boli zaregistrovaní títo kandidáti:

 1. Feketeová Terézia
 2. Jarošová Magdaléna
 3. Jarošová Margita
 4. Rickerová Františka
 5. Ricker Alojz
 6. Talajková Gabriel
 7. Šoltísová Anna

K bodu 6:

Predseda združenia poučil všetkých prítomných o právach a povinnostiach ustanovených zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení jeho neskorších predpisov a zodpovednosti zaich porušenie.

K bodu 7:

V diskusii sa členovia komisie opýtali na otázky, ktoré ich ešte zaujímali a neboli spomenuté v predchádzajúcich bodoch.

K bodu 8:

Na záver sa predseda združenia Marek Molnár poďakoval všetkým členom volebnej komisie a zapisovateľke miestnej volebnej komisie za pozornosť.

Zapísala: Eva Sovíková, v.r.Zápisnica

volebnej komisie o hlasovaní

vo voľbách do orgánov združenia v roku 2015

Celkový počet osôb v zozname voličov:  73

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 45

Počet odovzdaných obálok: 45

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu združenia: 45

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby člen správnej rady: 45

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby člen kulturnej komisie: 45

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu predsedu združenia podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Marek Molnár   počet platných hlasov:  45

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu členov správnej rady podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Feketeová Terézia   počet platných hlasov: 34

2. Meszároš Norbert   počet platných hlasov:  12

3. Magdakéna Jarošová   počet platných hlasov:  40

4. Šoltísová Anna  počet platných hlasov:  40

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu členov kultúrnej komisie  podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Feketeová Terézia  počet platných hlasov: 33

2. Jarošová Magdaléna počet platných hlasov: 41

3. Jarošová Margita  počet platných hlasov: 40

4. Rickerová Františka  počet platných hlasov: 15

5. Ricker Alojz  počet platných hlasov: 22

6. Talajková Gabriela  počet platných hlasov: 22

7. Šoltísová Anna  počet platných hlasov: 38

Predseda volebnej komisie: Mária Adamová

Členovia volebnej komisie:Vicenová Klára, Mária Barciová

Zapisovateľ volebnej komisie: Eva Sovíková