Choď na obsah Choď na menu
 

Zasadnutie predsedov miestnych organizácií pôsobiacich v Šali-Veči

6. 3. 2013

 Dňa 6. marca 2013 sa uskutočnilo  zasadnutie predsedov miestnych organizácií pôsobiacich v Šali-Veči,

 
 
 
Program:
 
            1. Otvorenie
            2. Príprava Večianskych slávností k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o Veči
            3. Návrhy a pripomienky prizvaných organizácii k prípravám slávností
            4. Ukončenie
 
 
 
Prizvaní:
            Poslanci MsZ
            Členovia kultúrnej komisie pri MsZ Šaľa
            Predseda kultúrnej komisie pri OZ ZBOR SV. RODINY, Šaľa-Veča
 
 
 
 
 
Zápisnica zo stretnutia predsedov miestnych organizácií pôsobiacich
v Šali – Veči, poslancov VMČ, členov komisie kultúry , prizvaných
hostí a zástupcov MsKS.
 
Na základe zasadnutia Komisie kultúry pri MsZ Šaľa sa uskutočnilo
dňa 6.3.2013 stretnutie pozvaných jednotlivcov a organizácií / viď.
prezenčná listina /.
 
• Zasadnutie prebiehalo podľa nasledovného programu :
 
1. Otvorenie
2. Príprava Večianskych slávností k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o Veči
3 Diskusia
 
P. Eva Belovičová, zástupkyňa OZ Zbor Sv.rodiny, privítala všetkých
prítomných a oboznámila s cieľom stretnutia. Stretnutie sa konalo za
účelom koordinácie aktivít, ktoré sa budú konať pri príležitosti osláv.
Zúčastnení sa veľmi aktívne zapojili do diskusie a ich vystúpenia
možno zhrnúť do nasledovných záverov:
 
1. Večianske slávnosti , centrálne oslavy usporiadané mestom ,sa
budú konať v dňoch 17.5.-18.5.2013 na Pribinovom námestí.
Mesto presadzuje alternatívu, prenájmu vlastných pozemkov
pre stánky . V rámci diskusie boli navrhnuté dve varianty:
a/ park pred SD Veča , uzavretie ul. Komenského po Večianku
b/parkovisko pred Corgoňom, uzavretie ul. Dószovej .
Organizáciu slávností, zabezpečenie účinkujúcich, propagáciu
akcie aj sprievodných podujatí zabezpečí MsKS.
 
Zároveň vedúca MsKS Ing. Iványiová preverí možnosť
propagácie výročia na bilbordoch, umiestnenie na priečelí SD
Veča, prípadne návrh iných plôch.
2. Sprievodné podujatia organizované školami, OZ, spoloč.
organizáciami:
MŠ Hollého - sa zapojí do kultúrneho programu a výstavy
výtvarných prác
 
ZŠ J. Hollého – na hodinách dejepisu prezentácia histórie
Veče, výstava výtvarných prác Veča v minulosti a súčasnosti,
zapojenie žiakov do kultúrnych programov počas centrálnych
osláv / mažoretky, folklórny súbor, divadlo/ i na spomienkový
večer Večania Večanom.
 
ZŠ Bernoláková – prezentácia o histórii Veče a školy, počas
osláv MDD, kultúrny program na spomienkový večer, výtvarná
súťaž.
 
Poľovnícke združenie zorganizuje výstavu vo svojich priestoroch
5.6.- 9.6.2013.
 
Zvaz záhradkárov usporiada hodovú zábavu 18.5.2013.
 
G. Alfoldiová a E.Velázquezová – pripravia spomienkový večer
Večania Večanom dňa 10.5.2013 o 18,00 hod. v SD Veča. /
Prezentácia starých fotografií , kultúrny program z domácich
účinkujúcich, pohostenie Denné centrum seniorov /
 
Futbalový klub Veča - 11.5 . a 12.5. usporiada futbalový zápas,
v priebehu letných mesiacov zorganizuje súťaž vo varení guláša
a iné akcie pre deti. 17.5. a 18.5. je štadión k dispozícii na
prípadné akcie.
 
Futbalový klub Duslo Šaľa pri príležitosi výročia zorganizuje
turnaj mladších žiakov vo futbale medzi školami.
 
Ladislav Jaroš jun. v spolupráci s Fotoklubom Šaľa a p. Krištofo-
vou pripravia výstavu forografií a výtvarných prác v SD Veča,
predpokladaný termín zahájenia 10.5.2013.
 
Informáciu o mieste a čase konania akcie v mesiaci máj, musia
organizátori poslať L. Iványiovej do 15.4.2013, aby to bolo
uverejnené v letáku Kam v Šali.
 
Kontaktná osoba pre všetky akcie organizované v SD Veča je p.
Seboková.
 
3. Mgr. Morávek oboznámil s prípravou publikácie k 900. výročiu
prvej písomnej zmienky o Veči. Zatiaľ je v databáze u p. Boháča
60 fotografií. Sú 3 varianty obsahu publikácie v textovej časti:
- chronologický prehľad od Zoborskej listiny po dnešok
- výber historických faktov / historický kalendár/
- esejistický text s využitím historických faktov.
 
Vzhľadom na to, že aj všetky okolité obce majú výročie
a zabezpečiť dokumenty z archívu je časovo aj finančne
náročné, ukazuje sa ako najlepší variant s esejistickým textom.
 
Mgr. Morávek požiadal prítomných o spoluprácu . Jedná sa
o príbehy, udalosti, zážitky , rôzne pohľady súčasnej generácie
i pamatníkov , staré fotografie rôzneho žánru / rodinné,
spoločenské, historické/, dobové mapy, písomné dokumenty
a pod.Zatiaľ nie je doriešené financovanie knihy. Zisťujú
sa možnosti grantov, dotácií a j sponzorských príspevkov.
Predpokladaná prezentácia knihy je v mesiaci november.P.
Vechter navrhol pozvať rodákov z Veče na prezentáciu knihy.
 
4. Na zasadnutí bol zvolený užší výbor pre koordináciu osláv:
Ladislav Košičár
Július Morávek
Ľudmila Iványiová
Ladisav Jaroš jun.
Marek Molnár,
ktorý sa stretne 13.3.2013 o 17,00 hod. v Spoločenskom dome
Veča.
5. P. Košičár informoval o tom, že dňa 16.5.2013 sa uskutoční
slávnostné zasadnutie MsZ v priestoroch SD Veča, ktoré otvorí
oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o Veči. Upozornil
na to, že v rozpočte na Večianske slávnosti sú zahrnuté financie
aj pre Hetmíň. P. Jaroš dal návrh, aby pri príležitosti osláv boli
odovzdané plakety.
 
Pozn. /
 
Preveriť - fungovanie modelárskeho klubu / p. Korgo /
- účasť SPŠ na oslavách / p. Birsteinová /
- účasť Spojenej školy / p. Botorčeová /
 
Prizvať na stretnutie náčelníka MsP / p. Krokavec/
Vybavenie sociálneho zariadenia v SD Veča / p. Rácz/
Informovať regionálne médiá o akciách
Pripraviť rozpočet na jednotlivé akcie
 
6.3.2013     Zapisovateľ: Velázquezová