Choď na obsah Choď na menu
 

Pozvánka na zasadnutie VMČ.3 Veča

Zasadnutie členov Výboru mestskej časti č. 3 vo volebnom období 2022-2026

Poslaním VMČ je umožňovať uplatňovanie ich vlastných potrieb a záujmov v činnosti mestského zastupiteľstva a mestskej rady, v práci primátora. Organizovať ich účasť na riadení verejných vecí v meste. VMČ reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta. Dôležité rozhodnutia, týkajúce sa mestskej časti, najmä jej katastrálneho územia, schvaľovanie územného plánu zóny a zmenu názvu mestskej časti možno vykonať len so súhlasom VMČ. Oprávnenia a povinnosti VMČ pri samospráve mesta, vzťahy VMČ a mestského zastupiteľstva, štruktúru VMČ a ďalšie potrebné veci upraví štatút mesta. Pri jeho tvorbe bude prihliadnuté k týmto zásadám. VMČ v zmysle štatútu mesta budú plniť najmä tieto úlohy:

 oboznamujú občanov vo svojich obvodoch s rozhodnutím a uzneseniami primátora, mestského zastupiteľstva, mestskej rady

 získavajú ich pre realizáciu záujmov týchto orgánov

 zabezpečujú úlohy zverené im orgánmi mesta

 organizujú účasť na riešení úloh rozvoja mesta

 uplatňujú potreby, záujmy a podnety občanov v orgánoch mesta

 organizujú dobrovoľné zbierky na rozvoj občianskej a technickej vybavenosti mestskej časti.

II. Organizačné usporiadanie VMČ

VMČ si na svojej prvej schôdzi uskutočnenej po komunálnych voľbách zvolí zo svojich členov predsedu, podpredsedu a sekretára. Na ustanovujúcej schôdzi poverí VMČ svojich členov úlohami a činnosťami podľa jednotlivých úsekov pôsobnosti. Deľba práce medzi zvolenými funkcionármi je nasledovná: Predseda VMČ zastupuje výbor navonok, riadi a organizuje jeho prácu, zvoláva a riadi jeho schôdze a kontroluje plnenie prijatých opatrení, organizuje spoluprácu s orgánmi mesta a organizáciami, pôsobiacimi v mestskej časti. Podpredseda VMČ zastupuje predsedu počas doby, keď tento z vážnych dôvodov funkciu nemôže vykonávať. Sekretár vykonáva nevyhnutné administratívne práce VMČ, zodpovedá za prípravu rokovania VMČ, plní ďalšie úlohy z poverenia VMČ. Deľbu činnosti medzi ostatnými členmi organizuje VMČ na základe miestnych podmienok a potrieb so zreteľom na počet svojich členov a veľkosť obvodu, poveruje ich najmä konkrétnymi úlohami.

III. Metódy práce výboru

Základnou metódou práce VMČ je spoločné prerokúvanie dôležitých otázok a úloh na pracovných schôdzach a ich osobný styk s občanmi. Schôdze VMČ sa konajú podľa potreby, minimálne raz za dva mesiace. Na prerokúvanie dôležitých otázok môžu VMČ zvolávať vo svojich obvodoch verejné zhromaždenia občanov. VMČ sa podieľajú na plnení úloh, ktoré vychádzajú z výhradnej právomoci mestského zastupiteľstva (§ 11 ods. 3 zákona o obecnom zriadení), jeho rozhodnutí a opatrení primátora, prípadne mestskej rady a na príprave rokovaní mestského zastupiteľstva, najmä v prípade prerokúvania veci, týkajúcej sa občanov príslušnej mestskej časti.

POZVÁNKA:

Pozvánka dňa 13. februára 2024 o 16.00 hod.