Choď na obsah Choď na menu
 

ODPUSTENIE POPLATKU ZA MIESTNE DANE

12. 4. 2017

sala.jpgKoncom marca poverení zamestnanci Mestského úradu v Šali doručovali obyvateľom mesta rozhodnutia, ktorými boli vyrubené  miestne  dane a poplatok za komunálne odpady za rok 2017 (ďalej aj ako miestne dane). Občania môžu uhrádzať miestne dane v štyroch splátkach, pričom prvá je splatná do 31.5.2017.  Miestne dane je možné uhrádzať v hotovosti v pokladni MsÚ alebo bezhotovostne - prevodom na účet.

Upozorňujeme občanov, že poplatok  za komunálne odpady sa každoročne  vyrubuje  každému občanovi, ktorý má na území mesta Šaľa trvalý pobyt, bez ohľadu na skutočnosť, či sa v meste Šaľa zdržiava.

Častokrát práve táto skupina občanov poplatok za miestne dane neuhrádza, nakoľko predpokladá, že keď komunálne odpady na území mesta netvorí, nemusí poplatok uhrádzať. Pravdou je, že ak sa občania na území mesta Šaľa nezdržiavajú viac ako 90 dní, majú nárok na úľavu alebo odpustenie tohto poplatku. O úľavu alebo odpustenie poplatku je potrebné požiadať, pričom je potrebné každoročne k žiadosti o poskytnutie úľavy predložiť aj doklady preukazujúce túto skutočnosť v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v platnom znení, ktoré je uverejnené na stránke mesta v časti všeobecné záväzné nariadenia.

Preto ak sa to týka Vašich rodinných príslušníkov alebo priateľov či známych, upozornite ich na túto povinnosť, aby sa práve oni neocitli na zoznamoch neplatičov a neboli nepríjemne prekvapení, že sú od nich miestne dane vymáhané.

Začiatkom roka mesto pristúpilo k vymáhaniu nedoplatkov na miestnych daniach, ktoré vznikli do roku 2015, formou exekučného konania. V tomto prípade už nie je možnosť uhradiť nedoplatok mestu, resp. poplatník sa nevyhne exekučným poplatkom, ktoré sú s vymáhaním nedoplatkov v exekučnom konaní spojené.

Preto apelujeme na občanov, aby si povinnosti uhrádzať miestne dane plnili načas, aby sa im poplatky za miestne dane nepredražili jednak o sankčný úrok z omeškania a jednak o exekučné poplatky v prípade exekúcie.

Nedoplatky vzniknuté v roku 2016 začne mesto vymáhať v exekučnom konaní v druhej polovici roka 2017, preto odporúčame občanom, aby si skontrolovali, či majú miestne dane za rok 2016 uhradené.

V prípade  otázok sa môžete obrátiť na zamestnancov Oddelenia ekonomiky a podnikania MsÚ Šaľa: 031/7705981 – kl. 221 alebo 031/7705981 – kl. 110.

 

Ing. Alena Kiácová

Vedúca OEaP